Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Van Melik Keuken B.V.

De navolgende algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden“) worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Melik Keuken B.V. (hierna te noemen: “Van Melik”), gevestigd te (6433 KE) Hoensbroek, Gemeente Heerlen aan De Koumen 150 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14060785.

Artikel 1: definities

In deze set algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:

 1. “Van Melik”: een groothandel in voedings- en genotsmiddelen waaronder vlees, wild en gevogelte;
 2. “Afnemer’’: degene aan wie Van Melik zaken levert en/of aan wie Van Melik diensten verricht of dit met Van Melik is overeengekomen, alsmede degene die aan Van Melik een Opdracht van andere aard heeft verstrekt;
 3. “Partijen’’: Van Melik en Afnemer gezamenlijk;
 4. “Overeenkomst’’: alle overeenkomsten tussen Van Melik en Afnemer betreffende de aankoop van zaken en/of het afnemen van diensten door Afnemer van Van Melik, alsmede iedere andere Opdracht die Afnemer aan Van Melik verstrekt, alsmede alle (rechts) handelingen die met een en ander verband houden;
 5. “Opdracht’’: alle schriftelijk, mondeling of elektronisch door de Afnemer verstrekte opdrachten aan Van Melik betreffende de levering van Goederen en/of het verrichten van diensten;
 6. “Goederen’’: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen eetwaren als bedoeld in de Warenwet, alsmede daarmee overeenkomende eetwaren;
 7. “Voorwaarden”: de onderwerpelijke algemene voorwaarden.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, offertes, Opdrachten, (aanvullende) overeenkomsten en op al de overige rechtshandelingen tussen Van Melik en Afnemer, voor zover door Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Afnemer afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Van Melik slechts, indien en voor zover zulks schriftelijk door Van Melik is bevestigd.

2.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikel wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

2.6 De rechtsverhouding tussen Van Melik en Afnemer wordt (naast de bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden) ook beheerst door de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Daar waar de bepalingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden qua inhoud ondubbelzinnig afwijken van de bepalingen van de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden.

Artikel 3: totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle offertes en (prijs)aanbiedingen van Van Melik zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar te allen tijde worden herroepen of gewijzigd. Een aanbieding, offerte of prijsopgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht door Afnemer en bindt Van Melik niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer Van Melik een Opdracht van Afnemer schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

3.3 Indien Van Melik op verzoek van Afnemer enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Afnemer aan Van Melik daarvoor een prijs betalen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden. Het risico van de uitvoering van een telefonische Opdracht berust bij Afnemer.

3.4 Alle opgaven door Van Melik van maten, gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de Goederen zijn met zorg gedaan. Van Melik kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters zijn slechts aanduidingen van de betreffende Goederen. Afwijkingen in het gewicht zijn mogelijk en worden door Afnemer geaccepteerd.

Artikel 4: prijzen en condities

4.1 De prijzen zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Goederen en het vervoer daarvan, zulks “ex works” (“af fabriek”) als bedoeld in de Incoterms 2021.

4.2 Voor zover de door Afnemer gekochte Goederen door Van Melik worden geleverd in een andere EU-lidstaat, is Afnemer verplicht het door Van Melik vereiste bewijsmateriaal om aan te tonen dat de Goederen de EU-lidstaat van bestemming hebben bereikt aan Van Melik te verstrekken. Het bewijsmateriaal dient uiterlijk op de tiende (10e) dag van de maand volgend op de maand waarin de Goederen zijn geleverd, te worden verstrekt aan Van Melik. Indien Van Melik het bewijsmateriaal niet binnen de gestelde termijn van Afnemer ontvangt en/of het bewijsmateriaal niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de btw wetgeving, is Van Melik gerechtigd de btw over de geleverde Goederen bij Afnemer in rekening te brengen.

4.3 Aan Afnemer worden prijzen in rekening gebracht als opgenomen in de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst laatst uitgebrachte prijscourant/offerte.

4.4 Van Melik is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet afgeleverde en/of niet betaalde Goederen, zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valuta wisselkoersen. Een stijging van de btw of andere overheidsheffing mag steeds worden doorberekend.

4.5 De prijzen zijn “ex works” (“af fabriek”) als bedoeld in de Incoterms 2021, althans de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

4.6 De prijzen van Van Melik zijn aangegeven in euro's. Het koersrisico komt ten laste van Afnemer. Indien de prijs is vastgesteld in een andere valuta dan euro's, zal het met deze prijs corresponderende bedrag in euro op het moment van betaling niet lager zijn dan de prijs in euro op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst zou zijn geweest

Artikel 5: levering en risico-overgang  

5.1 Van Melik is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.

5.2 De door Van Melik opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Van Melik geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Van Melik verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Van Melik zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.3 De overeengekomen dan wel opgegeven (af)levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Enkele overschrijding van de levertijd levert daarom geen verzuim op aan de zijde van Van Melik en kan derhalve niet leiden tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van Van Melik. De Overeenkomst kan wegens overschrijding van de levertijd niet worden ontbonden, tenzij Van Melik niet levert binnen een na afloop van de levertijd schriftelijk door Afnemer aangezegde redelijke termijn. Een redelijke termijn als bedoeld in de vorige zin bedraagt ten minste veertien (14) dagen.

5.4 De Goederen worden door Van Melik geleverd “ex works” (“af fabriek”) als bedoeld in de Incoterms 2021, althans de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

5.5 Als moment van aflevering geldt in alle gevallen het ter beschikking stellen ten behoeve van transport van de Goederen ten behoeve van Afnemer. De Goederen worden in alle gevallen op transport gesteld en vervoerd voor rekening en risico van uitsluitend Afnemer.

5.6 Ongeacht de overeengekomen Incoterm rust risico op beschadiging aan of verlies van te vervoeren of vervoerde Goederen dan wel andere dan te vervoeren of vervoerde Goederen tijdens laden en/of lossen op Afnemer. De transportverzekering wordt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van Afnemer verzorgd, alle daarmee gemoeide kosten zullen bij Afnemer in rekening worden gebracht.

5.7 Risico-overgang heeft plaats op het moment dat Van Melik de Goederen conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt, ook indien Afnemer deze om welke reden dan ook niet afneemt.

5.8 Ingeval Afnemer Goederen die conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door Van Melik in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van Afnemer. Tevens is Van Melik in dat geval gerechtigd de Goederen, nadat drie (3) dagen na de aanbieding aan de Afnemer zijn verstreken, aan derden te verkopen. In het laatste geval treedt de opbrengst van de Goederen tot maximaal de overeengekomen prijs in plaats van die Goederen, met dien verstande dat Van Melik gerechtigd is alle door haar gemaakte kosten en schade op die opbrengst in mindering te brengen respectievelijk met die opbrengst te verrekenen, onverminderd het recht van Van Melik Afnemer anderszins voor alle kosten en schade aan te spreken, en een en ander onverlet alle andere in dat geval aan Van Melik jegens Afnemer toekomende rechten.

5.9 Indien bij een overeengekomen levering van soortzaken deze na het verstrijken van een leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen, is Van Melik gerechtigd de voor aflevering bestemde Goederen aan te wijzen, in welk geval Van Melik, na mededeling aan Afnemer, nog slechts tot aflevering van deze Goederen verplicht is, onverminderd de bevoegdheid van Van Melik tot aflevering van andere Goederen die aan de Overeenkomst beantwoorden.

5.10 Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door Van Melik aangenomen voor rekening en risico van Afnemer. Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt geen goedkeuring door Van Melik in. Van Melik is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering na retourzending. Het risico in dat kader berust volledig bij Afnemer. 

Artikel 6: betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle facturen van Van Melik uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn betaald, zonder enige korting of verrekening, welke termijn fataal is. Afnemer is ingeval van niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, vanaf welk moment alle bij Van Melik op Afnemer openstaande vordering(en) onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.2 Van Melik is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

6.3 Indien door Van Melik ten aanzien van bepaalde te leveren of geleverde Goederen dan wel te verrichten of verrichte diensten betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Van Melik is gerechtigd wettelijke handelsrente (als bedoeld in art. 6:119a BW) in rekening te brengen, in geval Afnemer niet (volledig) binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft betaald.

6.5 Afnemer is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen die Van Melik heeft moeten maken in verband met het feit dat Afnemer in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen. De buitengerechtelijke kosten betreffen een bedrag dat gelijkstaat aan 15 % over de te betalen hoofdsom.

6.6 Afnemer verleent op eerste verzoek van Van Melik, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de betaling door Afnemer van de aan Van Melik verschuldigde vergoedingen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien Van Melik goede grond heeft te vrezen dat Afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en Afnemer weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Van Melik gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.

6.7 Van Melik is gerechtigd om alle opeisbare vorderingen op Afnemer, van Afnemer en de met haar verbonden ondernemingen op te tellen en te verrekenen met door Van Melik of een met haar verbonden onderneming aan Afnemer verschuldigde vorderingen.

6.8 Terzake van door Van Melik geleverde Goederen of verrichte diensten komt Afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting(en) toe. Afnemer is niet bevoegd zijn schuld aan Van Melik te verrekenen met een tegenvordering op Van Melik.

6.9 Van Melik kan besluiten facturen (uitsluitend) langs elektronische weg ter beschikking te stellen. Indien Van Melik aldus besluit om facturen (uitsluitend) langs elektronische weg ter beschikking te stellen, zal Afnemer meewerken om realisatie daarvan mogelijk te maken, en mogelijke kosten zijdens Afnemer in verband met deze vorm van facturatie zijn voor eigen rekening en risico van Afnemer.

Artikel 7: kwaliteit

7.1 De door Van Melik geleverde Goederen gelden als deugdelijk, indien zij voldoen aan de Nederlandse wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, die ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst ter plaatse van de vestiging van Van Melik gelden, en ook overigens beantwoorden aan de tussen Van Melik en Afnemer overeengekomen specificaties.

7.2 Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als een tekortkoming aangemerkt. Indien Afnemer de te leveren Goederen zelf bij Van Melik ophaalt, stelt Van Melik Afnemer desgewenst in de gelegenheid de Goederen bij Van Melik te wegen of in haar aanwezigheid te doen wegen. Klachten over gewichtsverlies worden door Van Melik alleen in behandeling genomen voor zover een weging onder toezicht van Van Melik heeft plaatsgevonden. Van Melik is nimmer aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering ten gevolge van onjuiste opslag door Afnemer.

Artikel 8: reclames

8.1 Afnemer dient de geleverde Goederen zo spoedig mogelijk na levering op volledigheid en deugdelijkheid te onderzoeken.

8.2 Eventuele klachten van Afnemer over een onjuiste of onvolledige uitvoering van een Opdracht dienen uiterlijk de dag volgend op de dag waarop de Goederen (hadden moeten) zijn geleverd dan wel de diensten (hadden moeten) zijn verricht schriftelijk bij Van Melik te worden ingediend, een en ander op straffe van verval van enig recht verband houdende met een tekortkoming. In geval van verborgen gebreken of bevroren etenswaren dienen reclames terzake gebreken uiterlijk de dag volgend op de dag waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt schriftelijk gemeld te worden, doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na levering, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

8.3 Een telefonische melding heeft nimmer te gelden als een klacht. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.

8.4 De klacht dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de door Afnemer gestelde tekortkoming, inclusief de desbetreffende THT-datum en het partijnummer. Het indienen van een klacht ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

8.5 Een klacht met betrekking tot geleverde hoeveelheid, gewicht, verpakking of etikettering dient te zijn vermeld op de leveringsbon, uitslagbon of afgifteformulier van het betreffende opslagbedrijf, bij gebreke waarvan de klacht ongeldig is en niet in behandeling wordt genomen.

8.6 Afnemer is verplicht de Goederen overeenkomstig de vereiste temperatuurwaarden te bewaren, op straffe van verval van enig recht verband houdende met een tekortkoming bij gebreke van bewijs daarvan.

8.7 Reclames terzake de hoogte van de door Van Melik verzonden facturen dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn heeft te gelden.

8.8 Van Melik is gerechtigd een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming te doen, in welk geval Afnemer is gehouden daaraan alle medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Afnemer terzake van de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens Van Melik geldend zal kunnen maken.

8.9 Indien een klacht door Van Melik als gegrond wordt beschouwd, zal Van Melik naar haar keuze hetzij de geleverde Goederen (dan wel de verrichte diensten) herstellen of vervangen, hetzij de door Van Melik betaalde inkoopprijs crediteren in verband met de geleverde Goederen (dan wel de verrichte diensten) en daarbij de geleverde Goederen terugnemen. Retour gezonden Goederen dienen verzonden te worden in de oorspronkelijke verpakking waarin deze door Van Melik zijn geleverd.

Artikel 9: emballage en verpakkingsmateriaal

9.1 Duurzame emballage dan wel verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik, zoals kratten en dergelijken, wordt nimmer eigendom van Afnemer en dient door Afnemer direct althans binnen dertig (30) dagen na terbeschikkingstelling aan Van Melik te worden terugbezorgd. Afnemer zal maandelijks een saldo-overzicht verstrekken aan Van Melik. Indien Afnemer daarmee in gebreke blijft, is Van Melik gerechtigd alle kosten verbonden aan de vervanging van het desbetreffende materiaal aan Afnemer in rekening te brengen.

9.2 Afnemer is verplicht (duurzame) emballage dan wel verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik aan Van Melik terug te geven in schone conditie overeenkomstig geldende hygiëneregels-en voorschriften.

Artikel 10: aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Van Melik is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Afnemer, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van Van Melik. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de aan Van Melik gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, agenten of ondernemingen die verbonden zijn aan of ingeschakeld zijn door Van Melik.

10.2 Ingeval Van Melik aansprakelijk mocht zijn op grond van artikel 10 lid 1, dient Afnemer de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Van Melik te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle vorderingen van Afnemer jegens Van Melik na verloop van twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Opdracht opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

10.3 Afnemer vrijwaart Van Melik tegen alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden in verband met door Van Melik aan Afnemer er geleverde Goederen dan wel in verband met door Van Melik aan Afnemer verrichte diensten, behoudens voor zover Afnemer aantoont dat een vordering van een derde op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van Afnemer ligt.

10.4 Indien en voor zover op Van Melik enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 5.000.000,-.

Artikel 11: Algemene levensmiddelenverordening en Claimsverordening

11.1 Afnemer is verplicht zich terzake de door Van Melik geleverde Goederen stipt te houden aan alle verplichtingen die voor Afnemer voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 28 januari 2002 (General Food Law) en daarop geënte regelgeving alsmede aan alle verplichtingen die voor Afnemer voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 (Nutrition and Health Claims Regulation). Afnemer vrijwaart Van Melik tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover Afnemer zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt.

Artikel 12: overmacht

12.1 Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter-zake gehouden zijn. Van Melik en Afnemer sluiten meer in het bijzonder de toepasselijkheid van artikel 6:78 BW uitdrukkelijk uit.

12.2 Indien sprake is van overmacht heeft Van Melik het recht de Overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, dan wel - indien nakoming binnen een dergelijke redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Onder overmacht aan de zijde van Van Melik wordt in ieder geval verstaan:

 • omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Van Melik zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor Van Melik dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de Overeenkomst van Van Melik niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd;
 • stakingen;
 • (vermoeden van) (dier-)ziekten;
 • door lokale, centrale of internationale overheidsorganen opgelegde of geadviseerde beperkingen;
 • de omstandigheid dat Van Melik een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet, niet- tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;
 • oorlog, oproer en dergelijken.

Artikel 13: geheimhouding

13.1 De Afnemer is verplicht tot strikte geheimhouding van alle van Van Melik afkomstige informatie (waaronder ideeën, kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die hem in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door Van Melik is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan Afnemer het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden (“Vertrouwelijke Informatie”).

13.2 Afnemer beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Melik maakt Afnemer geen Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of andere entiteit en zal Afnemer de Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan iet gebruiken anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.

13.3 Afnemer is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 13.1 op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Afnemer staat ervoor in dat deze werknemers/ derden niet in strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.

Artikel 14: intellectueel eigendom

14.1 Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de geleverde Goederen, zaken en/of diensten berusten bij Van Melik. Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Melik de Goederen, zaken en/of diensten geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken of na te bootsen.

14.2 Afnemer mag de van Van Melik afkomstige Goederen, zaken en/of diensten slechts onder het (beeld)merk, de handelsnaam en de specificaties waaronder de Goederen, zaken en/of diensten en aan hem zijn geleverd, verhandelen. Afnemer is niet bevoegd de hoedanigheid van de door hem van Van Melik afgenomen Goederen, zaken en/of diensten waaronder mede zij begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.

14.3 De Overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiering van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de door Van Melik aan Afnemer geleverde Goederen, zaken en/of diensten dan wel aan Afnemer verleende diensten en daarbij behorende documenten.

14.4 Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt de Afnemer ten behoeve van Van Melik een direct opeisbare boete van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro), alsmede een direct opeisbare boete van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan Van Melik toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 15: opschorting en einde van de overeenkomst

15.1 Van Melik is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Van Melik gehouden zal zijn tot enige betaling of schadevergoeding:

 • in geval van niet-nakoming door de Afnemer van enige verplichting jegens Van Melik;
 • wanneer ten laste van de Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
 • wanneer door de Afnemer surseance van betaling wordt verzocht en/of verleend, dan wel indien de Afnemer een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren, komt te overlijden of het bedrijf staakt;
 • in geval van het (verzoek tot) faillissement van de Afnemer;
 • in het geval van curatele, stillegging, liquidatie van de Afnemer, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf en/of van enige bedrijfsmiddelen en/of bedrijfsvorderingen;
 • in geval van overmacht aan de zijde van de Afnemer;
 • in het geval de zeggenschapsrechten en/of eigendomsverhoudingen in de Afnemer wijzigen, zodanig dat het meerderheidsbelang wijzigt.

15.2 Alle vorderingen die Van Melik in de in artikel 15.1 genoemde gevallen op Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

15.3 Indien Van Melik met de Afnemer twee of meer samenhangende Overeenkomsten heeft gesloten, mag Van Melik ook de andere Overeenkomst(en) op de in dit artikel aangegeven wijze opzeggen.

Artikel 16: overdracht en uitbesteding

16.1 Van Melik is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten Overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Van Melik uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Van Melik alle door deze voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

16.2 Het is Van Melik toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

16.3 Het is Afnemer niet toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Melik.

Artikel 17: privacy

17.1 Teneinde de in artikel 1 van de Voorwaarden genoemde Overeenkomsten te kunnen aangaan en uitvoeren en diensten in dit kader te kunnen verrichten dient Van Melik persoonsgegevens van contractanten te verzamelen, te verwerken en te analyseren. In een door Van Melik opgesteld privacybeleid wordt informatie gegeven over de wijze waarop de verzamelde persoonsgegevens en de andere gegevens worden gebruikt. Tevens worden in het privacybeleid de gebruiksdoeleinden uiteengezet. Het privacybeleid is onlosmakelijk verbonden met de Voorwaarden en is als bijlage aangehecht.

Artikel 18: geschillenregeling

18.1 De rechtsverhouding tussen Van Melik en de Afnemer wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

18.2 Alle geschillen tussen Van Melik en Afnemer worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

Artikel 19: slotbepaling

19.1 De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst

Hoensbroek, 1 juni 2021