Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Van Melik Keuken B.V.

De navolgende algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden“) worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Melik Keuken B.V. (hierna te noemen: “Van Melik”, gevestigd te (6433 KE) Hoensbroek, Gemeente Heerlen aan De Koumen 150 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14060785.

Artikel 1: definities

In deze set algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:

 1. “Van Melik”: een producent en groothandel in voedings- en genotsmiddelen waaronder vlees, wild en gevogelte, alsmede de entiteit die deze algemene voorwaarden gebruikt en van toepassing heeft verklaard en/of de aan haar gelieerde ondernemingen;
 2. “Leverancier’’: elke partij die aan Van Melik zaken levert en/of diensten verricht of dit met Van Melik is overeengekomen, alsmede degene aan wie een Opdracht van andere aard is verstrekt;
 3. “Partijen’’: Van Melik en de Leverancier gezamenlijk;
 4. “Overeenkomst’’: alle overeenkomsten tussen Van Melik en Leverancier betreffende de aankoop van zaken en/of het afnemen van diensten door Van Melik, alsmede iedere andere Opdracht die Van Melik aan Leverancier verstrekt, alsmede alle (rechts) handelingen die met een en ander verband houden;
 5. “Opdracht’’:     alle schriftelijk, mondeling of elektronisch aan de Leverancier verstrekte opdrachten door Van Melik betreffende de levering van Goederen en/of het verrichten van diensten;
 6. “Goederen’’: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen eetwaren als bedoeld in de Warenwet, alsmede daarmee overeenkomende eetwaren;
 7. “Voorwaarden”: de onderwerpelijke algemene inkoop voorwaarden.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Opdrachten en (aanvullende) Overeenkomsten, waarbij Van Melik optreedt als opdrachtgever c.q. verwerver van Goederen, diensten en/of daarmee samenhangende zaken, voor zover door Partijen van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet de Leverancier afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Van Melik slechts, indien en voor zover zulks schriftelijk door Van Melik is bevestigd.

2.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikel wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

2.6 De rechtsverhouding tussen Van Melik en Leverancier wordt (naast de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden) ook beheerst door de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Daar waar de bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden qua inhoud ondubbelzinnig afwijken van de bepalingen van de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3: totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle offertes van de Leverancier met inbegrip van alle kosten, in welke vorm dan ook, gelden als onherroepelijk en zijn geheel kosteloos voor Van Melik.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door Van Melik van de laatste mondelinge of schriftelijke offerte van de Leverancier. Deze acceptatie kan plaatsvinden middels een door Van Melik schriftelijke of mondelinge verstrekte inkooporder. Een later door de Leverancier verzonden orderbevestiging brengt geen verandering in de inhoud of moment van totstandkoming van de overeenkomst.

3.3 Indien de Opdracht door Van Melik wordt gegeven zonder een daaraan voorafgaande aanbieding of offerte van de Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand, indien hetzij binnen vijf (5) dagen na verzending van de Opdracht de door de Leverancier getekende (kopie-)opdrachtbevestiging door Van Melik wordt ontvangen, hetzij doordat de Leverancier binnen deze termijn overeenkomstig de Opdracht uitvoering geeft aan de Opdracht. De Overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van ontvangst van de (kopie-)opdrachtbevestiging of op het moment van aanvang van uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdracht niet binnen voormelde termijn bevestigd wordt dan wel tot de uitvoering daarvan wordt overgegaan, dan mag Van Melik er van uit gaan dat de Opdracht door de Leverancier stilzwijgend en conform de Opdracht is aanvaard.

3.4 Wijziging in de Opdracht, alsmede een uitbreiding of inkrimping, komt tot stand op het moment van de mededeling hiervan door Van Melik, tenzij de Leverancier binnen acht (8) dagen na verzending tegen de wijziging schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt. Van Melik heeft het recht de vorenbedoelde hoeveelheid, aantal, omvang of gewicht eenzijdig te verminderen zonder tot enige betaling of vergoeding jegens de Leverancier te zijn gehouden met betrekking tot de in mindering gebrachte Goederen. Op Van Melik rust aldus uitdrukkelijk geen afnameplicht. Van Melik zal trachten de Leverancier zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen te informeren.

3.5 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Van Melik ter beschikking gestelde specificaties, instructies, keuringsvoorschriften certificeringseisen en dergelijken, maken deze deel uit van de Overeenkomst.

3.6 Zonder schriftelijke toestemming van Van Melik is het De Leverancier niet toegestaan haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst uit te besteden aan derden.

Artikel 4: prijzen en condities

4.1 De prijs voor de Goederen is vast en omvat tevens alle bijkomende kosten in verband met – bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot – omzetbelasting of btw, de verpakking, trade promotions, het transport en/of afleveringskosten op de door Van Melik aangewezen locatie en voorts de eventuele kosten van montage en instructie. Alle prijzen dienen in euro's te worden vermeld.

4.2 Toekomstige prijswijzigingen en marktontwikkelingen worden door de Leverancier schriftelijk aan Van Melik gemeld. Van Melik behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor niet akkoord te gaan met prijswijzigingen.

Artikel 5: levering en risico-overgang

5.1 Verpakking en levering geschieden op de door Van Melik aangegeven wijze, tijdstip en plaats en komen voor rekening en risico van de Leverancier.

5.2 Alle in de Overeenkomst genoemde termijnen, data, doorlooptijden en timeslots zijn fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering is de Leverancier derhalve zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Leverancier weet of behoort te weten dat de (af)levering niet, niet tijdig, of niet naar behoren zal plaatsvinden, doch uiterlijk voordat de leveringstermijn verloopt, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Van Melik onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen.

5.3 Goederen dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en, voor zover vereist, dan wel indien van toepassing, te zijn voorzien van een duidelijk leesbare uiterste houdbaarheidsdatum (THT). Per partij van hetzelfde goed dient de inhoud – met inbegrip van de toepasselijke THT – duidelijk aan de buitenzijde aangegeven te zijn. Voorts dienen Goederen deugdelijk verpakt te zijn en getransporteerd te worden op een wijze die geschikt is voor de aard van het Goed.

5.4 In géén geval, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, zullen door Leverancier kosten en/of statiegelden op emballage in rekening worden gebracht. De Leverancier dient de verpakkingen voortdurend aan de laatste milieueisen te laten aanpassen, alsmede zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te ge- c.q. verbruiken.

5.5 Alle leveringen door de Leverancier aan Van Melik vinden plaats op basis van de meest actuele versie van de Incoterms: Delivery Duty Paid (DDP). De eigendom van en het risico voor de Goederen gaat op Van Melik over onmiddellijk nadat de Goederen zijn geleverd.

5.6 Leveringen eerder of later dan overeengekomen kunnen door Van Melik worden geweigerd.

Artikel 6: betaling

6.1 De Leverancier factureert aan Van Melik na de datum van ontvangst en goedkeuring van de Goederen conform de voorschriften van Van Melik.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, mits ontvangst en goedkeuring van de geleverde en overeengekomen Goederen en/of diensten en - voor zover van toepassing - ontvangst van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten door Van Melik heeft plaatsgevonden.

6.3 De leverancier dient binnen negentig (90) dagen na afronding van de geleverde Goederen en/of diensten een factuur te verzenden, bij gebreke waarvan de betalingsverplichting van Van Melik komt te vervallen.

6.4 Van Melik kan een door haar verschuldigd bedrag te allen tijde verrekenen met een door de Leverancier aan Van Melik, dan wel aan een andere onderneming behorend tot de Van Melik-groep verschuldigde betaling, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de betreffende valuta.

Artikel 7: kwaliteit

7.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen voldoen aan de Overeenkomst, geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, van goede kwaliteit zijn en geen gebreken vertonen, geen inbreuken maken op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele- en industriële eigendom en toepasselijke wet- en regelgevingen de overeengekomen eisen en specificaties.

7.2 Leverancier levert de Goederen – indien toepasselijk - onder meer, doch niet beperkt, met een zogenaamde FSSC 22000-kwaliteitscertificering, BRC-kwaliteitscertificering of IFS-kwaliteitscertificering.

7.3 Van Melik is – indien daarvoor aanleiding bestaat – bevoegd Goederen te (laten) keuren, waarvan de kosten voor rekening van de Leverancier komen, tenzij de geleverde Goederen - blijkens de keuring - voldoen aan de overeengekomen eisen en specificaties.

7.4 Van Melik zal bij de Leverancier reclameren binnen een redelijke termijn nadat de gebreken aan de Goederen haar zijn gebleken. Indien Van Melik en de Leverancier ter zake niet tot overeenstemming komen, is Van Melik gerechtigd een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten, waarvan de kosten voor rekening van de Leverancier komen, tenzij de geleverde Goederen – blijkens het onafhankelijk onderzoek – geen gebreken blijken te hebben en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de overeengekomen eisen en specificaties.

7.5 Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde Goederen dan wel de verrichte diensten geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan het bepaalde in artikel 7.1, zal Van Melik in geval van levering van Goederen binnen een redelijke termijn de tekortkomingen opheffen door reparatie van de gebrekkige Goederen en/of vervanging van de Goederen en/of middels een aanvullende levering van de Goederen. In het geval van diensten, zullen de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd. Alle kosten hiervoor komen voor rekening van de Leverancier.

7.6 Indien de Leverancier niet voldoet aan haar garantieverplichtingen uit dit artikel binnen een door Van Melik gestelde redelijke termijn, is Van Melik gerechtigd om de nodige gebreken c.q. tekortkomingen zelf te verhelpen of om deze door een derde te laten uitvoeren of vervangende en/of aanvullende Goederen en/of diensten te kopen bij een derde, een en ander voor rekening van de Leverancier.

Artikel 8: aansprakelijkheid en verzekering

8.1 De Leverancier vrijwaart Van Melik tegen alle kosten, schade en interesten, die voor Van Melik mochten ontstaan:

 • op grond van een gebrek in een Goed;
 • als direct of indirect gevolg van (rechts)vorderingen, welke door derden terzake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen haar worden ingesteld;
 • als direct of indirect gevolg van aanspraken van haar afnemers terzake de niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering door Van Melik aan deze afnemers, als gevolg van de niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering aan Van Melik door de Leverancier;
 • als gevolg van het niet-naleven van op de Leverancier van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

8.2 Indien en voor zover op Van Melik toch enige aansprakelijkheid jegens Leverancier rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 5.000.000,-.

8.3 De Leverancier verplicht zich jegens Van Melik tot het zowel in als buiten rechte terzijde staan van Van Melik terzake en zich op verzoek van Van Melik op eigen kosten te voegen in een vrijwaringsgeding.

8.4 Van Melik is nimmer aansprakelijk, voor welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding belaste personen binnen Van Melik.

8.5 Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Van Melik voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en/of schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van werknemers van Van Melik uitdrukkelijk uitgesloten.

8.6 De Leverancier dient zich afdoende te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder, doch niet beperkt tot, brand, diefstal, waterschade alsmede (product-) aansprakelijkheid. De Leverancier zal op eerste verzoek van Van Melik (een) kopie(ën) van de verzekeringspolis(sen) aan Van Melik ter hand stellen. Alle aanspraken van de Leverancier op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Van Melik te kennen geeft dit te wensen, door de Leverancier aan haar worden verpand. De Leverancier verklaart dat deze aanspraken op verzekeraars niet reeds zijn bezwaard met een beperkt recht ten behoeve van derden.

Artikel 9: overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan elke van de wil van Van Melik onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Van Melik of van haar Leverancier(s) of andere door Van Melik ingeschakelde derden, alsmede (dier)ziektes, uitgebroken epidemieën en situaties waarin sprake is van gewijzigde wet- en regelgeving inclusief veterinaire besluiten, die van invloed zijn op de nakoming van de verplichtingen van Van Melik.

9.2 In geval van overmacht is Van Melik gedurende de periode van overmacht vrijgesteld van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst met de Leverancier, zonder enige plicht tot schadeloosstelling jegens de Leverancier. In geval van overmacht heeft de Leverancier geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Van Melik als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 10: geheimhouding

10.1 De Leverancier verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle informatie van en over Van Melik, die hem op welke wijze dan ook ter kennis is gekomen of gebracht op grond van of in verband met de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

10.2 Geen van de Partijen zal zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van de Overeenkomst melding maken. De Leverancier stelt alle gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, inclusief eventueel daarvan gemaakte kopieën, op diens eerste verzoek aan Van Melik ter beschikking, zonder dat daaraan nadere kosten zijn verbonden. Deze verplichting blijft ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst onverkort bestaan. De Leverancier is verplicht de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsverplichting op te leggen aan haar medewerkers/ondergeschikten en derden die noodzakelijkerwijs kennis krijgen of dragen van de in het voorgaande lid bedoelde informatie en staat er voor in dat die medewerkers/ondergeschikten en derden deze verplichting nakomen. Dit beding is tevens bedoeld als derdenbeding ten behoeve van Van Melik.

10.3 Alle informatie, de offerteaanvraag, schetsen, tekeningen, modellen, ontwerpen, specificaties, gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie, die door Van Melik in het kader van de (totstandkoming) van de Overeenkomst aan de Leverancier wordt verstrekt en/of is vervaardigd, mag door de Leverancier op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij aan hem door Van Melik ter beschikking wordt gesteld en blijft te allen tijde eigendom van Van Melik.

Artikel 11: intellectuele eigendomsrechten

11.1 Indien op de geleverde Goederen en diensten of bijbehorende documentatie en materialen intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt Van Melik daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie, zulks met het recht op het verlenen van sub-licenties. Dit gebruiksrecht omvat de toestemming tot verrichten of doen verrichten van alle auteursrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot of samenhangend met het gebruik van de afgeleverde Goederen en diensten door of ten behoeve van Van Melik ongeacht op welke wijze en in welke vorm dan ook, onder voorwaarde dat dit geschiedt in het kader van de normale activiteiten van Van Melik.

11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de levering door de Leverancier of haar personeel komen bij Van Melik te rusten. Eventuele rechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) tussen Van Melik en de Leverancier zijn ontstaan bij de Leverancier worden door ondertekening van de Overeenkomst aan Van Melik overgedragen welke overdracht door Van Melik hierbij wordt aanvaard

11.3 Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten handelingen zouden zijn vereist, zal de Leverancier op eerste verzoek van Van Melik aan de overdracht van zodanige rechten medewerking verlenen zonder daarbij nadere voorwaarden te stellen.

11.4 De Leverancier vrijwaart Van Melik voor aanspraken in verband met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en vergelijkbare aanspraken zoals met betrekking tot knowhow of ongeoorloofde mededinging. De Leverancier is gehouden om al datgene te doen dat nodig is voor het treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen aan voorkoming van stagnatie bij Van Melik en tot beperking van de door Van Melik te maken extra kosten of te lijden schade in dit verband, een en ander op kosten van de Leverancier.

11.5 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is gesteld aan de Leverancier of in Opdracht van Van Melik is vervaardigd, zoals onder andere producten, tekeningen, materialen, afbeeldingen, monsters, matrijzen en andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij Van Melik. De Leverancier krijgt uitsluitend het - niet overdraagbare - recht hetgeen door Van Melik in het kader van een Overeenkomst aan hem ter beschikking is gesteld gedurende de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter uitvoering van de tussen Van Melik en de Leverancier gesloten Overeenkomst(en).

11.6 Het is de Leverancier niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Melik de handelsnaam, het merk, de modellen etc. van Van Melik te gebruiken.

11.7 Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt de Leverancier ten behoeve van Van Melik een direct opeisbare boete van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro), alsmede een direct opeisbare boete van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan Van Melik toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 12: opschorting en einde van de overeenkomst

12.1 Van Melik is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Van Melik gehouden zal zijn tot enige betaling of schadevergoeding:

 1. in geval van niet-nakoming door de Leverancier van enige verplichting jegens Van Melik;
 2. wanneer ten laste van de Leverancier conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
 3. wanneer door de Leverancier surseance van betaling wordt verzocht en/of verleend, dan wel indien de Leverancier een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren, komt te overlijden of het bedrijf staakt;
 4. in geval van het (verzoek tot) faillissement van de Leverancier;
 5. in het geval van curatele, stillegging, liquidatie van de Leverancier, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf en/of van enige bedrijfsmiddelen en/of bedrijfsvorderingen;
 6. in geval van overmacht aan de zijde van de Leverancier;
 7. in het geval de zeggenschapsrechten en/of eigendomsverhoudingen van de Leverancier wijzigen, zodanig dat het meerderheidsbelang wijzigt.

12.2 Indien Van Melik met de Leverancier twee of meer samenhangende Overeenkomsten heeft gesloten, mag Van Melik ook de andere Overeenkomst(en) op de in dit artikel aangegeven wijze opzeggen.

Artikel 13: overdracht en uitbesteding

13.1 De Leverancier is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Melik niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen en/of uit te besteden. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 14: privacy

14.1 Teneinde de in artikel 1 van de Voorwaarden genoemde Overeenkomsten te kunnen aangaan en uitvoeren en diensten in dit kader te kunnen verrichten dient Van Melik persoonsgegevens van contractanten te verzamelen, te verwerken en te analyseren. In een door Van Melik opgesteld privacybeleid wordt informatie gegeven over de wijze waarop de verzamelde persoonsgegevens en de andere gegevens worden gebruikt. Tevens worden in het privacybeleid de gebruiksdoeleinden uiteengezet. Het privacybeleid is onlosmakelijk verbonden met de Voorwaarden en is als bijlage aangehecht.

Artikel 15: geschillenregeling

15.1 Op alle offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het bepaalde in het Weens koopverdrag inzake een internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen Van Melik en de Leverancier zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg te Maastricht.

Artikel 16: slotbepalingen

16.1 De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden vormt de  enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst

Hoensbroek, 1 juni 2021